ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 05.05.2021 г. ДО 07.05.2021

В периода от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 9 и 12 клас, ще се осъщестява в присъствена форма на обучение при следния график на учебните часове:

В периода от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 8, 10 и 11 клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: