ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ -ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката:

  • В периода от 01.02.2021 г. до 02.02.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна и индивидуална форма на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по графика, утвърден за месец януари 2021 г.;
  • Считано от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 8 и 12 клас, да се осъщестява в присъствена форма на обучение при следния график на учебните часове:
  • Считано от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение от 9, 10 и 11 клас, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по следния график: