ПГИТ ВЪВЕЖДА ОБЛЕКЧЕН /РАЗТОВАРВАЩ / ДИСТАНЦИОНЕН УЧЕБЕН РЕЖИМ ОТ 13 ДО 16 АПРИЛ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ПГИТ въвежда облекчен /разтоварващ/ дистанционен учебен режим от 13 до 16 април за учениците  за:

  • предоставяне на  индивидуални консултации на отделни ученици при необходимост, като предварително осъществят връзка със същите и техните родители и ги поканят в определеното за консултации време в  ШКОЛО или в други, използвани от тях канали за комуникация. С оглед недопускане на дублиране формите на консултации по различни учебни предмети, е препоръчително спазване на утвърдения със заповедта график  или изрично уговорено удобно време и за двете страни;
  • да се организират виртуални класни в Teams като  класните ръководители съдействат за регистрацията на нерегистриралите се  ученици в Teams;
  • да се  насърчат учениците да ползват допълнителни образователни ресурси, свързани с обогатяване кръгозора в конкретната предметна област чрез насочването им, използвайки ресурсите на ШКОЛО и други канали за комуникация;
  • да  организират разтоварващи дейности по интереси съобразно потребностите на учениците, предварително обмислени и тематично обвързани;
  • да предоставят платформи за провокиране интереса на учениците към музейни експозиции, галерии, природни забележителности, културни паметници, и др;
  • да насочат учениците към образователни филми, като обсъждането им стане след покана от учителя в определен час;
  • да организират проектно-базирано обучение чрез поставяне на индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и др;
  • педагогическият съветник да организира дейности за допълнителна психологическа подкрепа с цел преодоляване на тревожността от социалната изолация;
  • заместник -директорът по учебната дейност съдейства да се направи координация между учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска дублиране на дейности и ангажиране на учениците от различни педагогически специалисти, както и да организира заместване, в случай на  отсъствия на учител.

Графикът следва седмичното разписание с начало 10.00 часа за първа смяна и 13.30 часа за втора смяна по график за обучението от разстояние.